Der Bätes Kapitel I


zoletz jeändert: 13.12.2010, 12:08:12 • Druckerfründliche Sigg •  Info zu: Wilhelm Koch • 33454 × beluurt.

 
En Zindooschele Kirch wor et am beiere, un om Eigelstein, en de Wiggegaß, om Entepool, üvverhaup en der ganze Faar woren de Lück dran un dähten ehr Hühser met Maien un Kränz verzeere un Stange met Fahnen drahn an de Läufefinsteren eruhsstippe. He un do wohten och en de Finstere Altärcher gebaut; un usgebloose Eier, die met 'er Koot anenander gereiht wore, un Fähncher vun Gold- un Selver- Papeer schöckelten un knesterten em Ovendwind, vun einem Givvel zom andere, quer üvver de Strohßen un Gasse. Un de Minsche hatten en Freud, wann se de löstige Tön hohte: "Mingen Duhme, minge Finger, mingen Ellebooge". Alles wor alläht un en Bewägung: do wohd gebacke, gestuhv, geknuhv, gekoch, geputz un geschrupp bis op de Dürpele zo, un us jedem Krüffesge woht der Judas eruhs gedrevve - dann morge wor Kirmes! De Fraue hatten su vill zodunn, dat se sich kaum de Zick nohmen, e Pöttche Kaffee zo drinke; der Mann wor an alle Ecken un Kanten em Wäg, un de Puhte, dennen he un do de Kölsche Zeidung an der Botz eruhs hung, leefen üvver de Strohße un juhzten hellop, dat de Hötten un de Müllcher gebaut wohte. Wer 'ne Penning hatt, kaufte sich e Wahsdröhtche, för anderen Dags zo kötte: "Gitt mer nen Offer!" Un wer en Altärche hatt, nohm e Weihrauchfaaß un däht Sand met Räucherkähzjer dren. Gestreusels stund en jedem Huus en große Mange; denn et wör en Schand gewähs, bei de Pruzession kei Gröns vör dem Huhs zo hann. Et Wedder wor prächtig; wie en'e blau'e Parreplü spannte sich der Himmel üvver de Stadt Kölle, als hätt hä sing Freud an der Zindooschels Kirmes gehatt. Kei Wölkchen däht Rähn dräue, un de Sonn, die wie 'ne große Föörball hinger Malote ungerging, bemoolten et Firmament esu ruhd wie mänch Mädche sing Backe, un ehr Strohle zoppten esugar dä ahlen Domkrahne en luhter Gold.

   Och dä Kappesboor Becker hatt Kirmes, un do gingk et immer huh un löstig her; dann dä Mann hatt gries Kruhnen en der Keß un kunnt sich wäge, wie de Lück sahte. »De Kappesboore maachen us Dreck Geld,« heiß et en Kölle; ävver dat es nit wohr; die müsse sich ploge vun fröh bis spät, en Wind un Wedder; se sinn fließich un sparsam, un wann se dann en Äppelche för der Doosch zoröckläge, dann es dat geweß soor genog verdeent. Der Becker hat sich en staats neu Huhs gebaut; dat nohm sich nevven dä klein Kapäußger un Krüffesger rächs un links wie 'ne Palaß uhs, un hinger däm Huhs wor 'ne große Gaade met fing Gemöhs un döhr Schlöötche dren. Et Staatszemmer wor esu elegant engerich, wie en em Herrschaften Huhs: do stund e Plüschsopha met Kößcher un gehäkelte Deckcher drop; do wor ne Mantelovve met 'er wieße Marmorplaat; en der Eck stund e Schaaf vun Mahagoni, un vum Plafung hung ene Krunelöcher eraf, dä achzig Dahler gekoß hatt. Jedem, dä kohm däht der Beckesch dat Zemmer wiese un derbei verzälle, wie döhr de Stöhl, der Desch, de Gadingen un der Ovve gewähs wore.

   Em Huhsgang, dä met schwazz un wieße Plaate belaat wor, stund bovven an der Wand en em Glaskääßgen e Muttergoddesbildche, un doför brannt Samstags "zum Truhß der ärm Siele" e klein Öllämpche; un en der Köch, die no´m Hoff zo glich links wor, do blotzten de zinnere Tellere un de Aemmere met koffere Reifen dröm. Alles wor esu propper un nett, dat mer vun de Aehd hätt esse künne.
   Om Hoff stund dem Beckesch sing einzige Doochter, en ahdig fresch Mädche vun zwanzig Johr, dat ene große koffere Wasserkessel an de Pump schooren däht. Et Tringche wor e Kind wie vun Milch un Blood; et hat e paar Bäckelcher wie Granatäppel, e Müngche wie en Hohnderhazz un e paar Aeugelcher wie vun Krystall. De Hoore, schwazz wie Tinte un kruhs wie de Engelsköppcher en Jisewitter, ömgohven dä Kopp, wie ´ne Rahme vun Ebenholz ´ne schöne Kofferstech, un dat Gedröckskleidche sohß esu faß öm de voll Tallje, als wör et drop gegosse. Et Tringche, e reselüt, brav un fließig Mädche, dat och Hooren op de Zäng hat, wann et goll, hatt de Maue, bis üvver de Ellenbogen opjesträuv un wor am schoore, wat giß de,wat häß de.
Oem et eröm tribbelten e klei Weech vun em Johr ov zehn, e fing Bretzelche, met em blasse Geseech un Aerme wie Stengelcher. Dat Kind heesch Selma un wor et jüngste Dööchterche vun em Beamte, dä en em neugebaue Huhs en der Nohberschaff wonnte. De Lück sähte, der Här Schnäuzerkowsky, dä us Berlin no Kölle versatz wor wohde, schrevv an der Poß un hätt en good Stell; se woßten ävver nit genau, off hä Directer oder wat sönz en huh Deer hä wor. Selma wor staaz angedonn, wie e Pöppche; et hat e hell Kleidche met Puffmäucher, e Spetze-Bötzchen unwieße Strümp. Aevver de Frauen en der Nohberschaff meinte, well dat Kind esu spetz ussohch, et kräg nit satt ze esse, un de Staat vun der „gnädige Frau“ wör Wind hinger der Hoffdhör. Op ´ne Schleier, Fulange un en Schlepp am Kleid gitt ´ne däftige Kölsche nit vill; hä hät leever et Schaaf voll Lingewand, als jett Pluhte bovvendrüvver.
   „Bei uns zu Hause, in Berlin,“ säht Selma zom Tringche, „haben wir keine Kirmeß; mein Papa sagt, wir stören uns nicht an den Kram; das wär´was für die Rheinländer, die in manchen Punkten noch weit zurück sind.“
   „Dat stemb,“ säht et Tringche un laachten, dat mer en ganze Reih schniewieße Zäng sinn kunnt; „wo kennt ´ne Berliner och jett vun Pruzessione, Gessträusels, Kirmesplatz un esu en Saache...!“   
„Bes do klei Krukedillche och widder he?“ reef op eimol en kräftige Stemm, un eh dat Selma sich övvergesinn hatt, flog et wie ´ne Gummiball en de Hühde.   
„Bätes, dun däm Kind eckersch nit wieh,“ reef et Tringche; „wann do met dinge Elefanteklaue esu e postelinge Pöppche ahnpacks, kann et leich zerbreche.“
   „Do häs de Rääch en,“ laachten der Bätes un satz dat Weech widder op de Aehd. „Bes stell, vör dä Schrecke salls de en Platzbotteramm hann, Wells de?“
   Selma nickte und woht en besge ruhd em Geseech. „Ich esse gern Weck,“ säht et; „Mama hat noch keinen Kirmeßplatz gekauft.“
   Der Bätes, ´ne junge, kräftige Poosch vun zwei oder drei un zwanzig Johr, gingk en et Huhs un kohm glich drop zoröck met er goot geschmeete Platzbröck, su groß wie dat halve Kind bahl. „Dä,“ säht hä, „lohß deer et goot schmecke; kölsche Kirmeßweck künnen och Berliner esse.“ Un Selma hauten en, wie ´ne Schörendrescher.
   Der Bätes wor dem tringche sih Brooder, ´ne Aezlotterboov, wie sih Schwester säht. Hä wor ´ne starke junge Mann, met Scholdere, wie ´nen Erkelenz, un dat hä garschtig wör, hatt noch kei Mädche gesaht. Ob singe schwazze kruse Hoore sohß ´ne Felzhoot met em Blötsch dren; sih Geseech hatt en fresche, gesund Klör, un de Auge kickten esu nixnötzig en de Welt eren, als stünd singe Senn bloß op Schelmstöcke un Schnakerei. E klein Schnäutzerche un ´ne Backenbaat dähten sih Geseech och grad nit verschengeleere. Der Bätes hatt Pastor solle wähde; sih Vatter hatt jo et Geld, för singen einzige Jung studeere zo lohße, un de frumm Mutter hätt gar zo gän ´ne geißliche Sonn gehatt; ävver dä Bätes kei geistlich un nit emolens Setzfleisch. Als hä de Sexta un de Quinta om Jisewitte-Gymnasium veer Johr lang avgerötsch hatt, säht sih Vatter: „Nä, Jung, uhs deer weht keine Gelehte; wäht jet andersch!“ Un do wor keiner fruher, wie der Bätes. „Ich mööch´Kunstgähdener wähde,“ hatt hä gesaht, un do wor hä bei ´ne Gähdenerer en de Lehr kummen un hatt sich düchtig gemaht. Wenn et bovven heesch, der Becker wör ´ne Kappesboor, su es dat nit ganz richtig; denn Kappesboore gitt et en Kölle kein mieh; dä Name kütt inne en beßge zo ordinär un fimbschig vör, un se heische leever „Ackerbürger“.
   „Saag, Tringsche,“ säht der Bätes un quinkde met de Aeugelcher, „do vör em Zemmer beim Vatter es dinge Schatz; geihß de nit ens erenn un mähß ding Opwaadung?“
   Dat Mädche woht knallruht. „W e r es do?“ froogten it.
„No, der Här Jakob Eich, dä riche Halfenssonn, dä met de Frembwööder öm sich wirf, wie mingem ahle Magister en de Sexta mem Kriemerschlating. ´Ne singe, gebildten Här!“
   „Lohß mich met dingem domme Bubbelaties en Rauh!“
   Et Tringche wor öhntlich kott wohde un stoß em Aerger en Bank op Sick, die im em Wäg stund. Unglöcklicherwiehs feel ävver de Bank däm Berliner Pöppche widder de Rögge, un dat ärm Dehr, dat ob singe Stelzebeincher esu nit rääch faß stund, klatschten esu lang wie et wor en de Matsch erenn. No wor Holland en Nuth! Dat hell Summerkleidche, dat Spetze-Bötzche, alles wor dreckelich; dat Selma stallt sich ahn, als wann im Einer mém Metz am Hals wör.
   „Bes stell Kind,“ säht et Tringche un wohsch de Kleider rein, su good et ging. „Muß nit kriesche, Selma, ich kunnt jo nit derför, häs de der wieh gedonn?“
   Et Selma schott der Kopp, besohch sih Kleidche un bauzte op eneu´s.
   „Ich gonn met der erüvver bei dih Mutter,“ säht der Bätes, „dann kris do kein Schläg. Komm, wäsch der de Trohne vun de Backe.“   
Dobei nohm hä dat Kind bei der Hand un braht et heim. Em Huhsgang kohm de Frau Schnäutzerkowsky im entgägen un maht e paar Auge wie e Kalv. „Mein Gott wie siehst du aus!“ reef se unreß de Muhl op wie der Platz-Gabbeck. „Hast du dich bei dem schmierigen Kappusbauernvolk wieder herumgetrieben?“
   Domet reß se dat Kind vum Bätes fott, datt et bahl me´m Kopp widder der Trappepoß flog.
   „Nit esu höhstig, leev Madam,“ säht der Bätes, un hoov die halv Platzbotteramm vun der Aehd op, die et Selma för Schreck hatt´falle lohße.
   „Ich bitte mir aus, dass sie mich gnädige Frau nennen, Herr Becker; merken Sie sich dies!“
   „Wat meint Ehr, Madam?“
   „Ich bin Ihre Madam nicht, verstehen Sie mich? Man redet mich gnädige Frau an. Ist das Volk doch schwer von Begiff!“
   „Aha, dat hann ich nit gewoß, Madam, — wollt sage: gnädige . . . .“ Hä verschlecten et letzte Wooht, laachten, un ging eruhs.
Ruhd wie ´ne Schruhthahn vör Ihfer schloog de Gnädige de Döhr hinger däm Bätes zo un flog dann op et Selma loß. „Du ungezogenes Kind, schämst Du dich nicht, mit solch ungebildeten, rohen Menschen zu verkehren? Dir schmeißen sie in den Schmutz und mir insultieren sie! Oh, dieses wüste Kölner Volk; jeder Anstand, jeder Schliff geht ihm ab; bei uns zu Hause käme so etwas nicht vor!“ Se schlog mem Sackdooch e paar Mol öm sich eröm, als hätt´der Nohber Bätes de Looch verdorve, tuppten ens me´m Dooch widder ehr fing Näschen un woll grad de Trapp erop gon, doh schellten et.
   Marie, Schnäutzerkowsky´s ehr Deensmädche, kom erunder, vör opzomaache.
   „Das wird der Metzger sein, Marie, haben Sie auch alles gut behalten, was Sie bestellen sollen?“
   Et Marie, en äch kölsch Mädche, dem sih Schwester me´m Bätes, wie mer säht, su en stell Pussahsch hatt, nickten un maht op; de Gnädige blevv ävver an der Trapp stonn, öm sich ze üvverzeuge, dat och nix vergesse woht.
   Et wor wirklich der Metzgerschpoosch, ´ne flotte junge Minsch met em schniewieße Schützel un der Miehl op der Scholder. “Watt gitt et, Jumpfer Köchin, för morge? Hält öhr Herrschaff och Kirmes?“
   „E Pund vum beste Rindfleisch, Mooroth, en halv Pund Zizis, ´ne Markknoche för Bällcher, extra gewoog; dat Fleisch nit zo fett un ohne Knoche.“
   „Donnerknespel!" reef da Poosch, als et Marie sing Litanei opgesaht hatt, „wat strengk de Madam sich ävver dis Mol ahn; ehr hatt geweß Kirmesgäß! E ganz Püngche! Saht ens, doht er üch der Mage nit verderve?"
   „Bst! Bst! De Frau steiht em Huhs un hööt et."
   „Mingetwäge. Saht er e schön Kumplement vum Meister, ha däht nit mieh borge, wann et letzte Veedeljohr nit bezahlt wöht; hä dankde för esu en Kunde. Laufe muß mer alle Dag för en halv Püngche; luhter es am Fleisch jett uhszosetzen un zo nöttele; un wam'mer met der Rechnung kütt, hat der Herr Gemahl der Schlössel vun der Geldkeß metgenomme."
   Als et Marie de Döhr zomaht, wer de gnädige Frau nit mieh em Huhs; wie se vum Bezahle hoot, ging se höhsch erop un schannt üvver dat freche kölsche Volk. De Frau Schnäuzerkowsky leht sich „gnädige Frau" nenne, ovschüns ehre Mann nit Offezeer un och nit vum Adel wor; ävver sei selvs wor en geborene „Vun" - als Mädche heesch se Hulda von Malchow, un doröm meint se, weil se bloh Bloot em Liev hatt, se möht sich „gnädig" tituleere lohße. En Kölle däht da Titel zwor nit arg trecke.
   Ungerdeß wor em Staatszemmer beim Beckesch e Fläschchen „op goot Kirmeswedder" geknöllt wohde. Do sohß der ahlen Beckesch met der lang Pief un blootruhd Pantuffele — hä däht selvs nit mieh arbeide, denn hä hatt de Geech en de Bein-, un im gägenüvver sohß der Här Eich, 'ne fing gebildte Halfenssonn us der Nohberschaff vun Kölle, dä op et Tringche e goot Äug geworfen hatt un met Gewalt an dem Mädche karesseere woll. Der Beckesch wor huh en de fuffzig; sing Hoore hatten ald en Klör wie Peffer un Salz, sih Geseech wor vun der Sonn gähl verbrannt un ganz voll Runzele un Falde. En de Häng hatt hä decke Knoosch, e Zeichen, dat ha sing Dag gehörig gewäult hatt, un der Rögge wor och jett huh wohde. Ganz et Gägendeil vun im wor der Här Eich, dä e Johr ov dressig alt wor un dä, wie et heesch, ald esu vill Körvger vun de Mädcher krägen hatt, dat hä dermet no'm Maat kunnt gönn. Eigentlich wor dat jett opfallend; denn der Jakob (fröhter wohd hä Köbes genannt) wor doch ene ganz passable Minsch un hatt och Grosche. Naggelhung sähten, hä wor 'nen engebildte Geck, da partouh geleht optredde woll, ovschüns sih Geheens arg klein möht sinn. Eigentlich wor hä nix; öm singe Hoff un de Landweetschaff däht hä sich nit bekömmere, un jett andersch hatt hä och nit geleht. Einjöhrige wor hä zwor gewähs, ävver vill vergesse hatt hä wall nit vum Exame. Sich stiefstöhdig opkratze, spazeere gonn, dat verstund hä, un villeex wor dat et grad, wat de däftige Mädcher scheu mäht un avstüssen däht. Hä hatt e nett Bäätchen un en Schwad wie en Elster.
   „Sie haben ganz recht," säht hä för singe zokünftige Schwigervatter, „mit der Zeit kommen de Mädcher in et Wammes. Sie tun alle ein bißchen zimperlich, das kennt man ja; aber einen Mann haben sie alle gern."
   Der Beckesch nickte. Em Grund hatt ha nix dergäge, dat der Jakob am Tringche freie woll; dann hä sohch drop, dat singe Schwigersonn keine nackige Kähl wor, un dann hatt hä dä ahlen Eich och goot gekannt. En düchtige Frau fählde dem Köbes, un et Tringchen als Halfesche - dat wor ganz no'm Beckesch singem Senn gewähs.
   „Man sitzt hier in dem Feuilleton recht manks," fohr der Köbes fott, un driehte sich en dem Sessel, worenn hä sohß, hin un her - hä woll dem Beckesch gähn et Föhßche kraue.
   „Sie haben wirklich ein eben so geschmackvolles wie bequemes Möblemang sich angeschafft - alle Anerkennung — aber, was ich sagen wollte. Ihre Tochter Tringchen scheint mir noch arg blüd zu sein. Ich möchte ihr deshalb zeigen, daß ich sie gern habe, und ihr zum Namenstag eine feine Remorqueur-Uhr schenken . . ."
   „Doht dat nit, Herr Eich," feel im der Beckesch en et Woot; „dat Mädche hät e golden Öhrche, un ich ben keine Fründ vun su en Geschenke zwesche jung Lück."
   „Nun, ich meinte es gut, Herr Becker. Aber ich fürchte, daß mir ein anderer - ich glaube so ein Stück Beamter - Ihre Tochter fortschnappen könnte; ich hab' so was gemerkt.
   Aber mit den Beamten ist es für ein däftiges Kölner Mädchen nichts — glänzendes Elend! Dann machen sie Kassenkonfekte, werden kassiert, und die arme Frau sitzt dann mit dem Leid und einem Köppelchen Kinder da. Würden Sie mir aber gestatten, morgen mit dem Tringchen in das Heezenkümpchen zu gehen?"
   „Wann et Mädchen et dunn well, mingetwäge; ich well et ens froge."
   Domet stund der Beckesch op, ging en de Dhör un reef: „Tringche, komm ens ävvens her!"
   Et Tringche kohm, drüchte sich de Häng un de Ärmen am Schüzzel av un säht: „Wat es, Vatter? . . . Och, do sitt Ehr jo och, Här Eich! Ävver Ehr weßt doch, dat mer Kirmes-Samstag alle Häng voll ze dunn un kein Zick zum Bubbeln hät."
   „No, no, Kind; mer fällt och nit glich m'em Platschbeil drenn! Der Här Eich, dä et goot op dich stonn hät, meint, ovs do morge met im en et Heezekümpche gonn wolls?"
   „Ich? . . . Met Üch?"
   Wie no dat blanke, fresche Mädche, dat och em Arbeitskleid esu appetitlich un kreekel uhssohch, vor dem Karessant stund un in halv spöttisch, halv verwundert met singe große Auge ahnsinn däht, do feel op eimol dem Köbes et Häzz en de Botz, un de Kneen fingen im halver an zo bevve.
   „Sitt Ehr kalt?" frogten et Tringche. „Soll ich Üch en Hutschpöttche holle, dat Ehr Üch jett wärmp?"
   „Sie spotten, Fräulein, das verdiene ich nicht! Ihr Vater, der meinem Vater schon befreundet war, ist mir gewogen. . ."
   „No, dann künnt Ehr jo och mih Vatter heerohde! Op mich brutt Ehr Üch kein Hoffnung zo maache; un wann ich eruhs well gonn, kann ich dat ohne Üch!"
   Dornet mäht et Tringche 'ne Knix, endem et met dem Duhme un dem Zeigefinger et Schüzzel an de Siggen ahnpackten un breit trecken däht; un e Müngche mäht et, als wenn et sage woll: „Do engebildte Kähl met dinge Fleutebein kanns mer gestolle wähde," — un fott wor et.
   „Es die ävver pritsch!" mummelte da avgebletzte Karessant beleidig. „Deiht leever krohsen un matsche, als met mer redde, -waht, Schruht, op Schluffe salls do noch kumme!" Zum Beckesch ävver säht ha: „Ich sagte Ihnen ja, das Kind ist noch arg blüd und schüchtern; aber ich denke, wenn wir noch etwas warten, wird sie später nicht mehr so verschnuppt sein."
   Hä drunk sih Glas us, nohm singen Hoot un gingk. Der Beckesch däht en noch bis an de Dhör kumfijeere.
   „Wat mag da gecke Zibbel sich wähl enbilden?" säht et Tringchen am Ovend för sih Vatter. „Wann hä mich nit en Rauh lieht, dann wähden ich im noch ens ganz andersch der Standpunk klor maache. Bah, su ne fiese Minsch!"
   „No hör ens dä Puht! Maach dich ald nit esu mühsig. Ich gläuv, do beß e rääch verschnupp Dinge, — meinste villeex, 'ne Barung körmop dich ahn? Oder es dat wohr, wo der Eich vun sprooch, do hätts met esu 'em Stöck Beamte Bekanntschaft?"
   Et Tringche wohd krallruhd un kräg ene Schrecke, dat et dat Spölwasser, wat et vum Ovven op der Desch woll setze, schlabberen däht, su dat ene ganze Gölpsch singem Vatter üvver de Föhß flog; et roht nit vill, dann wör de Kump op de Ähd gefalle.
   „Hopla!" säht et, „dat hät noch goot gegange."
   „Goot?" reef sih Vatter kott; „besüch ens ming Botz unge, un de Pantuffele."
   „Ich kunnt nit dervör, Vatter; ich gläuv, ich ben gestruchelt; ävver do muß mich och nit hingere, wann ich am spöle ben."
   Der Beckesch ging stell uhs der Köch, hä frogte nit mich noh dem „Stöck Beamte".
 
  <<< widder öm
 
Impressum | Mittwoch, 19. Juni 2019 | Copyright © 1998 - 2019 Udo Gerth, Köln | 2 Besucher online | # 1607210 | PI's: 5001950